Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Εγκύκλιοι

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ ΤΙΤΛΟΣ
24/05/2021 ΕΔΕΠΟΛ/Β2/ΕΣΠΑ14-20/537 Ενημέρωση για την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4782/2021
30/05/2019 ΕΔΕΠΟΛ/Β2/ΕΣΠΑ14-20/621 Ενημέρωση για τη δημοσίευση των Ν.4605/2019, Ν.4608/2019, Ν.4609/2019, Ν.4610/2019 και τροποποίηση των διατάξεων των Ν.4412/2016 και Ν.4013/2011
11/05/2018 ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΦVIβ/485 Οδηγός για την Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση πράξεων μέσω του Θεματικού Στόχου 2 «Βελτίωση της πρόσβασης σε ΤΠΕ, της χρήσης και της ποιότητάς τους» και ειδικότερα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2c: «Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας». Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και πλαίσιο εφαρμογής της στον τομέα του Πολιτισμού
07/05/2018 ΕΔΕΠΟΛ/Α/ΦVIγ/464 Προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και πλαίσιο εφαρμογής της στον Τομέα του Πολιτισμού
28/01/2016 ΕΥΤΟΠ/Α/ΕΣΠΑ 14-20/336 Τροποποίηση Ν. 3028/2002 σχετικά με την υλοποίηση έργων σε μνημεία από φορείς εκτός του ΥΠΠΟΑ
01/04/2015 ΕΥΤΟΠ/Β΄/ΦVIβ/1380 Υλοποίηση Αρχαιολογικών έργων δι'αυτεπιστασίας στο ΕΣΠΑ 2007-2013  -Νέες νομοθετικες ρυθμίσεις
14/01/2015 ΕΥΤΟΠ/Γρ.Προϊστ./ΦVIδ/61 Ζητήματα ολοκλήρωσης εν εξελίξει υποέργων αρχαιολογικής αυτεπιστασίας
15/12/2014 ΕΥΤΟΠ/Β/ΦVIδ/5927 Κατάργηση προληπτικού ελέγχου στους πρόχειρους διαγωνισμούς στο πλαίσιο έργων αρχαιολογικής αυτεπιστασίας
Υπόδειγμα προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
24/11/2014 ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/5427 Διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξεων Πολιτισμού στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013
19/11/2014 ΕΥΤΟΠ/Α/ΦIV/5361 Αντικατάσταση υπολόγων σε έργα ΕΣΠΑ Πολιτισμού
03/11/2014 ΕΥΤΟΠ/Γρ.Προϊστ./ΦVIβ/5107 Προσαρμογή διαδικασιών υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ στο νέο Οργανισμό του ΥΠΠΟΑ
16/10/2014 ΕΥΤΟΠ/ΜΟΝ Β'/ΦVIδ/4789 Διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξεων Πολιτισμού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
28/01/2013 ΕΥΠΟΤ/Α1/ΦVIδ/275 Εργα πολιτισμού στο ΕΣΠΑ
10/10/2012 ΓΓΠΟΛ 6001 Διευκρινήσεις επι της εγκυκλίου ΕΥΤΟΠ 1291.22-06-2010
07/08/2012 ΓΓΠΟΛ 4416 Τρίμηνες Εκθέσεις Απολογισμού
31/07/2012 ΕΥΠΟΤ/Β1/ΦΙβ/2720 Αποστολή φωτογραφιών σε ηλεκτρονική μορφή για την τροφοδότηση του www.anaptyxi.gov.gr
26/06/2012 ΕΥΠΟΤ/Γ/ΦVIδ/2401 Διενέργεια πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών
01/06/2012 ΕΥΠΟΤ/ΦΧVΙΙ/2090 Προσλήψεις προσωπικού
03/05/2012 ΥΠΠΟΤ/2898 Οδηγίες για την υλοποίηση έργων ψηφιακού περιεχομένου από τις υοηρεσίες του ΥΠΠΟΤ και κατάρτιση μητρώου δράσεων ψηφιακού περιεχομένου
06/04/2012 ΕΥΠΟΤ /Γρ.Π./ΦVIδ/1352 Οικονομικές υποχρεώσεις Υποέργων
03/04/2012 ΕΥΠΟΤ /Γρ.Π./ΦVIδ/1282 Μητρώο δεσμέυσεων για έργα του ΠΔΕ
14/03/2012 ΕΥΠΟΤ /Γρ.Π./ΦVIδ/1028 Υλοποίηση Αρχαιολογικών έργων δι'αυτεπιστασίας στο ΕΣΠΑ
23/02/2012 ΕΥΠΟΤ/Α1/ΦVI δ/3234 Ενέργειες Πληροφόρησης και δημοσιότητας
23/12/2011 ΥΠ.ΠΟ/7405 Διαδικασίες υλοποίησης ενταγμένων έργων ΥΠΠΟΤ στο ΕΣΠΑ
25/11/2011 ΕΥΤΟΠ/Β1/ΦVΙστ3546 Αποστολή στοιχείων έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ του ΤΔΠΕΑΕ
28/09/2011 ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVΙδ/2890 Υποχρεωτική υποβολή εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ
01/07/2011 ΕΥΠΟΤ/Β1/ΦVI/1673 Υποβολή στοιχείων δεκαπενθήμερης παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ 2007-2013
31/05/2011 ΕΥΤΟΠ/Β1/ΦVI/ 1376 Τραπεζικά στοιχεία κατά την υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών
24/05/2011 ΕΥΠΟΤ/Β1/ΦVI/1296 Ενημέρωση σχετικά με την προέγκριση της διαδικασίας διακήρηξης για πρόχειρούς διαγωνισμούς
07/01/2011 ΕΥΤΟΠ/Α/ΦIV/51 Εγκύκλιος για λειτουργία κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ - Μηνιαίες προβλέψεις δαπανών
25/10/2010 ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/2534 Αποστολή εγκυκλίου για την διενέργεια σωστικών ανασκαφών σε Μεγάλα Δημόσια Εργα
24/08/2010 ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/1842 Οδηγίες για την υποβολή προτάσεων έργων του Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Κωδικοί 58,59) στις Αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές του ΕΣΠΑ 2007-2013
29/07/2010 ΥΠΠΟΤ 4858 Οδηγίες για την υλοποίηση έργων στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αρχαιολογικών έργων) δι’ αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013
09/06/2008 ΥΔΕΠΠ/Α/ΦΧVII/2041 Υποχρέωση δημοσιοποίησης της πρόθεσης σύναψης σύμβασης έργου, προμήθειας και υπηρεσίας, αξίας μεγαλύτερης των 15.000
11/07/2008 ΥΔΕΠΠ/Β/ΦVIα/2792 Απαγόρευση προκήρυξης και διενέργειας διαγωνισμών κατά το χρονικό διάστημα από 05 έως 20 Αυγούστου
28/06/2010 ΕΥΤΟΠ/Α/ΦXVII/1291 Αποστολή εγκυκλίου για την ενέργεια σωστικών ανασκαφών σε τεχνικά έργα τρίτων

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022