Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

Ημερίδα με θέμα: "Ο Πολιτισμός ως Παράγοντας Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Συνοχής"

27/2/2024

H Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Ο Πολιτισμός ως Π​αράγοντας Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Σ​​υνοχής - Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Μελέτης αποτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των έργων του Πολιτισμού στο ΕΣΠΑ 2014-2020», την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.​​

Κατάλογος συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού έτους 2023

14/2/2024

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΟ δημοσιεύει παρακάτω τον κατάλογο των αναθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας του έτους 2023.​

Κατάλογος συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού έτους 2022

22/2/2023

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ δημοσιεύει παρακάτω τον κατάλογο των αναθέσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας του έτους 2022​.

ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΕΔΕΠΟΛ

25/10/2022

Π​​​​​​αύση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Γ/233/4-3-21 (ΑΔΑ:
9ΞΦΒ4653Π4-ΗΛ8 ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΠΟΑ.​​​​​Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών της διακήρηξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

23/2/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 2/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ» Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών έως την 16.03.2022 και ώρα 10 π.μ. και ορίζεται ως ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» η 21.03.2022 και ώρα 11 π.μ., σύμφωνα με την … Υπουργική Απόφαση παράτασης (ΑΔΑ: Ψ92Η4653Π4-ΧΟΩ), στο πλαίσιο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 153987. Η εγγύηση συμμετοχής της παραγράφου 2.2.2 της Διακήρυξης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 17.04.2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.