Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

H ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000 - 2006

Η πολιτιστική κληρονομιά και η σύγχρονη δημιουργία συνθέτουν τον πολιτισμό μας, το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Η συνολική στρατηγική της ανάπτυξης για τον τομέα του Πολιτισμού στόχευσε:

  • στην προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ανάπτυξη του σύγχρονού πολιτισμού,
  • στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Η στρατηγική αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός», καθώς και μέσα από τα έργα και τις ενέργειες που εντάχθηκαν στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.

Ο πολιτισμός αναδείχθηκε ως αυτοτελής τομέας διαρθρωτικής παρέμβασης για πρώτη φορά στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, μέσα από ένα πρωτοφανούς μεγέθους συνολικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ύψους περίπου 1,1 δισεκατομμυρίου €.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» ήταν ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006), όπου μέσα από μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων και ενεργειών είχε στόχο:

  • στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
  • στην ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κράτος (Υπουργείο Πολιτισμού) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ). Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ως διαρθρωτικό Ταμείο συμβάλλει κυρίως στην επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών και στην οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση των περιοχών που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές δυσκολίες.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» αποτέλεσε την καρδιά αυτής της μεγάλης προσπάθειας και το συντονιστικό όργανο της συνολικής στρατηγικής. Οι κοινοτικοί πόροι του Προγράμματος ύψους 647,5 εκ. € διατέθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα προστασίας, προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και σε έργα που υποστηρίζουν τη διάδοση του σύγχρονου πολιτισμού, συμβάλλοντας σημαντικά στην αειφόρο/βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηστή διαχείριση των κονδυλίων απαιτήθηκε η δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου. Σημαντικό στοιχείο του συστήματος αυτού αποτέλεσε η σύσταση Διαχειριστικής Αρχής για κάθε πρόγραμμα, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και κανονικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό συστήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού Ειδική Υπηρεσία με τίτλο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πολιτισμού», η οποία υπάγεται στον Υπουργό Πολιτισμού. Αρμοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας ήταν να ακολουθεί και να εφαρμόζει το Ν. 2860/00, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται η επάρκεια, η ορθολογικότητα και η διαφάνεια στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα έργα επιλέχθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και τα οποία εγκρίθηκαν από την επιτροπή παρακολούθησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος του 2008, παραδόθηκαν σημαντικά μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και κτήρια-κέντρα σύγχρονου πολιτισμού, κοινό κτήμα όλων μας και πολύτιμο δώρο στην Κοινωνία των Πολιτών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000-2006

ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1994-1999

ΛΕΥΚΩΜΑ: ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1994-1999

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022