Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 107577/10.11.2022 ΦΕΚ 5808/Β/15.11.2022 Αναδιάρθρωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/11/2022

ΚΥΑ 107577/10.11.2022 ΦΕΚ 5808/Β/15.11.2022  Αναδιάρθρωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και κατάργηση της υπό στοιχεία 10004/ΕΥΘΥ935/28-9-2016 (Β’ 3296) κοινής υπουργικής απόφασης
  • PDF (173,12 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/11/2022