Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ σύστασης και διάρθρωσης Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ: Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ) και Περιβάλλοντος & Ενέργειας - ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ Τομέα Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 3296/Β/13.10.2016)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/10/2016

  • ΚΥΑ 100004/ΕΥΘΥ 935/28.9.2016 Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/22.12.2000 (ΦΕΚ Β 1620) και 43/09.01.2001 (ΦΕΚ Β' 7) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν (ΕΔΕΠΟΛ)
  • ΚΥΑ 100008/ΕΥΘΥ 936/28.9.2016 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος» και αντικατάσταση των υπ' αριθμ. 19883/10.09.2008 (ΦΕΚ 1957/Β/2008) και 23813/03.06.2009 (ΦΕΚ 1170/Β/2009) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/4/2023