Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών της διακήρηξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

23/2/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 2/2022 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ» Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών έως την 16.03.2022 και ώρα 10 π.μ. και ορίζεται ως ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» η 21.03.2022 και ώρα 11 π.μ., σύμφωνα με την … Υπουργική Απόφαση παράτασης (ΑΔΑ: Ψ92Η4653Π4-ΧΟΩ), στο πλαίσιο του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 153987. Η εγγύηση συμμετοχής της παραγράφου 2.2.2 της Διακήρυξης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 17.04.2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/2/2022