Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ»

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Τις πολλαπλές ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού της χώρας για επαγγελμα τική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση έχει αναλάβει o Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) – «ΔΗΜΗΤΡΑ». O Οργανισμός είναι ο εθνικός φορέας που προωθεί θεσμικά μέσω των ΤΕΕ και των ΕΠΑΣ που διαθέτει καθώς και των 70 Κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ» την βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα σεβόμενοι παράλληλα τον καταναλωτή και το περιβάλλον. O Οργανισμός είναι ΝΠΙΔ και για αυτό συνδυάζει κατάλληλα το κύρος του δημόσιου, όσο και την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα. Συστάθηκε με το Ν. 2520/97 (ΦΕΚ 173/Α/1-9-97), όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις διατάξεις του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200/27-8-98/τ.Α΄) και του Ν.2945/2001 (ΦΕΚ 223/8-10-2001/τ.Α΄) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» προσφέρει εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση και πληροφόρηση στους αγρότες για τη στήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας και της ανασυγκρότησης της Υπαίθρου.

Σκοποί του Οργανισμού είναι:

  • Η οργάνωση και λειτουργία της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, καθώς και η δια βίου επαγγελματική κατάρτιση των αγροτών, των ανέργων ή υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα.
  • Η χορήγηση του «Πράσινου Πιστοποιητικού» καθώς και ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησής του.
  • Η ίδρυση Εξειδικευμένων Κέντρων Εκπαίδευσης – Απασχόλησης Πανελλήνιας Εμβέλειας με στόχο την πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σε νέα γεωργικά επαγγέλματα και τη δημιουργία μηχανισμών πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα ενδιαφέροντος του.
  • Η πραγματοποίηση ερευνών και μελετών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με άλλους φορείς για τον προσδιορισμό νέων πολιτικών απασχόλησης και επανένταξης αγροτών σε τουριστικές δραστηριότητες.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010