Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

​​Σύσταση

Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού συστάθηκε με την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1620/Β/2000). Η ονομασία της Υπηρεσίας ήταν αρχικά «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτισμός» και είχε σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονταν στο Ν. 2860/2000 – Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Το 2008 με το ΦΕΚ 2526/Β/2008 η Υπηρεσία μετονομάστηκε σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού» και ανασυστάθηκε για τις ανάγκες του ΕΣΠΑ και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ν. 3614/2007.

Το 2011, μετά την ενοποίηση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, η Υπηρεσία συγχωνεύτηκε με την - τότε - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και ονομάστηκε «Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού» με την ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266/28.01.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 240/Β/2011).

Το 2013, κατόπιν της σύστασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Υπηρεσία αναδιαρθρώθηκε εκ νέου και μετονομάστηκε ξανά σε "Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού" με την ΕΥΠΟΤ/Δ/ΦVIIIα/885/06-03-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 610/Β/2013).

To 2016, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4314/2014, η Υπηρεσία αναδιαρθρώθηκε και μετονομάστηκε σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ) με την υπ' αρ. 100004/ΕΥΘΥ 935/28.09.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3296/Β/2016).

Το 2019 οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας εμπλουτίστηκαν με την υπ'αρ. ΕΥΘΥ/62196/11-06-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2472/Β/2019).

Το 2021 η Υπηρεσία υπάγεται πλέον στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την υπ'αρ. ΕΥΘΥ/124347/16-11-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση ​(ΦΕΚ 5364/Β/2021).

​Το 2023 ενεργοποιήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. ΕΥΘΥ/107577/10-11-2022 (ΦΕΚ 5808/Β/2022) με την οποία αναδιοργανώθηκαν η Υπηρεσία και η ΕΔΕΠΟΛ ανέλαβε αρμοδιότητες στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Αποστολή

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει ως αποστολή την υποστήριξη του οικείου Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027. Εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις.​

 

Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008

 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Αποφάσεις Σύστασης-Αναδιάρθρωσης

Εκχωρήσεις

 

Στοιχεία Επικοινωνίας - Οργανόγραμμα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2023