Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύσταση

Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού συστάθηκε με την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/67343/29.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1620/Β/2000). Η ονομασία της Υπηρεσίας ήταν αρχικά «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Πολιτισμός» και είχε σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονταν στο Ν. 2860/2000 – Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Το 2008 με το ΦΕΚ 2526/Β/2008 η Υπηρεσία μετονομάστηκε σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού» και ανασυστάθηκε για τις ανάγκες του ΕΣΠΑ και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του Ν. 3614/2007.

Το 2011, μετά την ενοποίηση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουρισμού, η Υπηρεσία συγχωνεύτηκε με την - τότε - Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του πρώην Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και ονομάστηκε «Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού» με την ΕΥΤΟΠ/Δ/ΦVIIIα/266/28.01.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 240/Β/2011).

Το 2013, κατόπιν της σύστασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Υπηρεσία αναδιαρθρώθηκε εκ νέου και μετονομάστηκε ξανά σε "Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού" με την ΕΥΠΟΤ/Δ/ΦVIIIα/885/06-03-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 610/Β/2013).

To 2016, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4314/2014, η Υπηρεσία αναδιαρθρώθηκε και μετονομάστηκε σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ) με την υπ' αρ. 100004/ΕΥΘΥ 935/28.09.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3296/Β/2016).

Το 2019 οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας εμπλουτίστηκαν με την υπ'αρ. ΕΥΘΥ/62196/11-06-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2472/Β/2019).

Αποστολή

Η ΕΔΕΠΟΛ έχει ως αποστολή, την υποστήριξη των υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών, με την προοπτική της εξασφάλισης της χρηματοδότησης της υλοποίησης των πολιτικών, από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Έχει επίσης ως αποστολή την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου, σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ, καθώς και την παρακολούθηση των δράσεων του τομέα Πολιτισμού που υλοποιούνται από άλλους φορείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνεργασία μαζί τους. Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα της υποστήριξης των υπηρεσιών και φορέων του Τομέα Πολιτισμού του Υπουργείου στις διαδικασίες του σχεδιασμού των πολιτικών, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων του τομέα Πολιτισμού που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων. Επιπλέον ασκεί τις αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα κάθε Μονάδας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού περιγράφονται αναλυτικά στην Κ.Υ.Α. αναδιάρθρωσης αυτής (ΦΕΚ 3296/Β/2016).

Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει πιστοποιηθεί κατα ISO 9001:2008

Σχετικά Αρχεία:

Αποφάσεις Σύστασης-Αναδιάρθρωσης

Εκχωρήσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας - Οργανόγραμμα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022