Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση επί των απαιτήσεων-τεχνικών προδιαγραφών: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" της πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ»

7/12/2021

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί των απαιτήσεων-τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" στο πλαίσιο της πράξης «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5033016, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στα 580.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (ήτοι μέχρι και τις 21.12.2021).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Διαβουλεύσεις, στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διεύθυνση www.culture.gov.gr, στον ιστότοπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ http://ep.culture.gr, καθώς και στον ιστότοπο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος iit.demokritos.gr.

Τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης -άμεσα και αυτόματα- μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία στην Καταχώρηση Σχολίου, με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή/επικόλληση για κάθε παράγραφο ή/και άρθρο ή/και για το σύνολο του σχεδίου Διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι, γενικότερα, στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ δεν υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης ψηφιακών αρχείων. Ανάλογα αρχεία μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο και κρίνονται σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κλπ.).

Επισημαίνεται, επίσης, ότι κάθε αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο Καταχώρηση Σχολίου, δεν θα πραγματοποιείται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής -εφόσον επιθυμεί την ανάρτησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα σχόλια που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr κοινοποιούνται και στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη σχετική διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διεύθυνση www.culture.gov.gr, στον ιστότοπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ http://ep.culture.gr, καθώς και στον ιστότοπο του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος iit.demokritos.gr με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία, όπου και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που, τυχόν, υποβλήθηκαν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή στη διαδικασία της ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/12/2021