Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Νέα υποδείγματα διακηρύξεων κατόπιν της έκδοσης του Ν.4738

6/11/2020

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α' 207), και με το άρθρο 267 αυτού τροποποιήθηκε η παράγραφος 2 και προστέθηκε παράγραφος 2Α στο άρθρο 73 «Λόγοι αποκλεισμού» του ν. 4412/2016. Σε συνέχεια της δημοσίευσης των ανωτέρω ρυθμίσεων, και της ανάρτησης της με αρ. πρωτ. 6195/3.11.2020 σχετικής εγκυκλίου της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΨΟΟ80ΞΤΒ-Θ40), οι διακηρύξεις στο πλαίσιο διαδικασιών που δεν έχουν εκκινήσει, κατά το άρθρο 61 (άνω των ορίων) και 120 (κάτω των ορίων) του Ν. 4412/2016, ήτοι αυτές που δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή στο ΚΗΜΔΗΣ αντίστοιχα, θα πρέπει να προσαρμοσθούν ανάλογα πριν τη δημοσίευσή τους. Επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις του άρθρου 73 «Λόγοι αποκλεισμού» του ν. 4412/2016, πρέπει να ενσωματωθούν και στα τεύχη τακτικών και διεθνών διαγωνισμών που έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη. Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι η ΕΔΕΠΟΛ έχει προχωρήσει στη σχετική προσαρμογή του οικείου άρθρου (άρθρου 8) των υποδειγμάτων των τευχών διακηρύξεων, για συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και προμηθειών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη των 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Τα δύο πρότυπα διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, το πρώτο με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής» και το δεύτερο με κριτήριο ανάθεσης « την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΠΟΛ (ep.culture.gr/ΟΔΗΓΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ). Επιπλέον, δεδομένου ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην αναγκαία προσαρμογή των υποδειγμάτων διακηρύξεων γενικών υπηρεσιών και προμηθειών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης και ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ των νέων υποδειγμάτων, η ΕΔΕΠΟΛ έχει προσαρμόσει την οικεία παράγραφο (παράγραφο 2.2.3.2.) στα υποδείγματα των διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ, με τις μεταβολές που έχουν επέλθει με το ως άνω νομοθέτημα. Τα δύο υποδείγματα επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΕΠΟΛ (ep.culture.gr/ΟΔΗΓΟΙ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ).

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/11/2020