Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ»

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

19/2/2022

Το έργο αφορά στην εφαρμογή μιας πρωτοποριακής μεθόδου «απεικόνισης ιδεών» για τη δημιουργία της «Στέγης Ιδεών» στο ανακαινισμένο επίπεδο -1 του Ωδείου Αθηνών, στην οποία θα «φιλοξενούνται», θα «εκτίθενται» και θα «προβάλλονται» οι ελληνικές ιδέες – οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο πολιτιστικό επίτευγμα των αρχαίων Ελλήνων και κληρονομιά στον Παγκόσμιο Πολιτισμό. Οι ιδέες αυτές πρόκειται να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό με καινοτόμο, ταυτόχρονα ελκυστικό και προσιτό τρόπο. Συνοπτικά, στο πλαίσιο αυτής της πράξης, θα πραγματοποιηθούν: - η διαμόρφωση του επιπέδου -1 που θα διαθέσει το Ωδείο Αθηνών για τη λειτουργία της Στέγης Ελληνικών Ιδεών, με την προμήθεια εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής, - η επιλογή υλικού, η τεκμηρίωση, μετάφραση αυτού, ο σχεδιασμός και η συγκρότηση των συλλογών, η οργάνωση και η λειτουργία της έκθεσης με την παραγωγή εποπτικού υλικού, - ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των σχετικών εφαρμογών, - ο σχεδιασμός και η σύνταξη οδηγού Εφαρμογής Μουσειοπαιδαγωγικών Αρχών, καθώς και δράσεις Πληροφόρησης- Δημοσιότητας που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια του έργου. Η ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια των περιγραφόμενων ειδών υπό την μορφή χωριστών τμημάτων δεν είναι δυνατή λόγω της φύσης του έργου, το οποίο συνιστά ενιαίο σύνολο που προϋποθέτει την συλλειτουργία των επιμέρους τμημάτων, ενώ, παράλληλα, ως σύνολο απαιτείται να διαθέτει ομοιογενή λειτουργικά χαρακτηριστικά και ενιαίο αισθητικό ύφος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 580.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 720.000€, ΦΠΑ: 139.354,84€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

580.645,16 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

τέσσερις (4) μήνες.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

16/3/2022 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΕΔΕΠΟΛ)
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα, 106 83
Τηλ
210 3307601
Φαξ
210 3307641-2-3
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/2/2022