Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ, του ΤΑΠ και του ΤΔΠΕΑΕ»

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

23/8/2010

Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ενδεικτικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ενενήντα τριών χιλιάδων εκατόν οδόντα τριών ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών ( 1.093.183,24 €), πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά, ενδεικτικού προϋπολογισμού  ενός εκατομμυρίου  τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών ( 1.344.615,39 € )  προκειμένου να αναθέσει υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού και των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΤ, του ΤΑΠ και του ΤΔΠΕΑΕ που είναι Τελικοί Δικαιούχοι Έργων ΠΕΠ, ΕΠ του στόχου ΙΙΙ «Ευρωπαϊκή Εδαφική  Συνεργασία», ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, και άλλων Προγραμμάτων που ενδεχομένως θα χρηματοδοτήσουν δράσεις πολιτισμού, όπως ενδεικτικά τα  EΠ «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας  2007-2013», «Αλιεία». Ως Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, για την παρούσα σύμβαση νοούνται αποκλειστικά οι Υπηρεσίες που υπάγονται στις ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΤ:
- Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
- Διοικητικής Υποστήριξης,
- Σύγχρονου Πολιτισμού,
- Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων,  καθώς και η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.)
Στο αντικείμενο της σύμβασης δεν περιλαμβάνονται άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ ή εποπτευόμενοι φορείς, πλην του ΤΔΠΕΑΕ και του ΤΑΠ.
Η διάρκεια της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι από 01.11.2010 έως 31.12.2013. Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογραφεί μετά τις 01.11.2010 και συνεπώς η διάρκεια της σύμβασης είναι μικρότερη, θα υπάρξει αναλογική μείωση του συμβατικού τιμήματος.
Επίσης, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού επιφυλάσσεται, εντός τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης, να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης, παρατείνοντας τη διάρκεια της σύμβασης για δύο επιπλέον έτη, ήτοι από 1.1.2014 έως 31.12.2015, με το ίδιο αντικείμενο και με επιπλέον αμοιβή εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (690.431,52€), πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά,   οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (849.230,77€).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής 2007-2013». Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα την ΣΑΕ/ 014/8 και το έργο με κωδικό 2010ΣΕ01480024.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

1.344.615,39 ευρώ + 849.230,77 (δικαίωμα προέραισης) = 2.193.846,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 01.11.2010 έως 31.12.2013. Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογραφεί μετά τις 01.11.2010 και συνεπώς η διάρκεια της είναι μικρότερη, θα υπάρξει αναλογική μείωση του συμβατικού τιμήματος. Επίσης, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού επιφυλάσσεται, εντός τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης, να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης, παρατείνοντας τη διάρκεια της σύμβασης για δύο επιπλέον έτη, ήτοι από 1.1.2014 έως 31.12.2015

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

5/10/2010 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θεμιστοκλέους 87, Αθήνα 10681
Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα, 106 81
Τηλ
210 3307601
Φαξ
210 3307641
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012