Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Διαγωνισμοί ΓΓ ΕΣΠΑ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» στον τομέα πολιτισμού

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

12/1/2011

1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Π.Δ/τος 4/02, της αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) Υ.Α και της αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υ.Α. (ΥΠΑΣΥΔ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ, συν ΦΠΑ 23% ή όσο εκάστοτε ισχύει, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» στον τομέα πολιτισμού» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως εξειδικεύεται στο σχετικό τεύχος διακήρυξης.
2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και με διάρκεια τεσσάρων μηνών.
3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο τεύχος διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 014/8 και τον Προϋπολογισμό του έργου «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και εξειδίκευση δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» στον τομέα πολιτισμού» με κωδικό έργου 2010ΣΕ01480167 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού».
4. Περίληψη της διακήρυξης, το τεύχος διακήρυξης και η συγγραφή υποχρεώσεων που επισυνάπτονται, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΥΤΟΠ για 20 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών.

Προϋπολογισμός

54.120

Διάρκεια έργου

4 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

7/2/2011 14:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Θεμιστοκλέους 87-10681-Αθήνα
(πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνα Ντέντε, τηλ:210-3307617, fax: 210-3307642)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα, 106 81
Τηλ
210 3307601
Φαξ
210 3307641
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/11/2012