Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έντυπο με το οποίο αξιολογείται από τη ΔΑ η πρόοδος της Πράξης. Για τη σύνταξη του Δελτίου εξετάζονται η πρόοδος ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και η πρόοδος των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις των Υποέργων. Επίσης προσδιορίζονται και αξιολογούνται τυχόν αποκλίσεις από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης των Υποέργων και προτείνονται τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε περιπτώσεις αποκλίσεων. Τέλος, εκτιμάται η ρεαλιστικότητα των προβλέψεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Το Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου Πράξης καταχωρίζεται στο ΟΠΣ 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010