Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Δελτία Παρακολούθησης Πράξης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δελτία με τα οποία γίνεται η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των Πράξεων. Τα δελτία αυτά περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και υποβάλλονται τακτικά από τους Δικαιούχους στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ.

Διακρίνονται σε:

  • Δελτίο Δήλωσης Δαπανών: αφορά πράξεις ΕΤΠΑ και ΕΚΤ εξαιρουμένων των κρατικών ενισχύσεων. Υποβάλλεται για κάθε Υποέργο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης και περιλαμβάνει τα στοιχεία τεκμηρίωσης των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αντιστοιχούν στο εκτελεσθέν φυσικό αντικείμενο. Το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών υποβάλλεται κάθε μήνα από το Δικαιούχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η δαπάνη και μέχρι την οικονομική εκκαθάριση της Πράξης.
  • Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ): αφορά Πράξεις εξαιρουμένων των κρατικών ενισχύσεων και υποβάλλεται από τον Δικαιούχο ανά τρίμηνο ή εξάμηνο ανάλογα με το είδος και τη διάρκεια των Πράξεων. Περιλαμβάνει τα αρχικά στοιχεία της Πράξης και στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της εκτέλεσής της ως προς το φυσικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προβλέψεις, εκτιμήσεις, προβλήματα – τρόπους επίλυσης, προτάσεις τροποποίησης κλπ.
  • Δελτίο Παρακολούθησης Δαπανών και Φυσικού Αντικειμένου Ενίσχυσης: αφορά Πράξεις κρατικών ενισχύσεων. Συμπληρώνεται και καταχωρείται από τον ΕΦΔ μετά την πιστοποίηση εργασιών και την πραγματοποίηση της αντίστοιχης δαπάνης. Ως εκ τούτου, κάθε δελτίο δήλωσης δαπανών συνοδεύεται και από τα στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που έχει πιστοποιηθεί. Στις περιπτώσεις Πράξεων ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, πέραν των στοιχείων του φυσικού αντικειμένου υποβάλλονται και τα στοιχεία των συμμετεχόντων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010