Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΤΔΠ

Έντυπο που συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πράξης και εφόσον η αξιολόγηση αποβεί θετική.

Το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης αποτυπώνει τα εγκεκριμένα από τη ΔΑ στοιχεία της Πράξης και καταχωρίζεται στο ΟΠΣ.

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της 4ης Προγραμματικής Περιόδου τα ΤΔΠ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης – ΕΤΠΑ /Ταμείο Συνοχής
  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης – ΕΚΤ
  • Τεχνικό Δελτίο Πράξης – Ενισχύσεων .

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010