Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Ευρωπαϊκή Ένωση

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
ΕΑΑΔΗΣΥ 5729/22-12-2015 Έκδοση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής κ.α
«Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής» (COCOF 09/003/00-EL)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τηνκατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕυρωπαϊκόΚοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 437/2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά την επιλεξιμότητα παρεμβάσεων στέγασης υπέρ περιθωποιημένων κοινοτήτων
Κανονισμός (ΕΚ)αρ.1177/2009 για τα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από 1-1-2010
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1177/2009 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικάμε την εφαρμογήτου κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1083/2006
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμούγενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)αριθ. 1783/1999
Ερμηνευτική Ανακοίνωση (2006/C 179/02) της Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο που εφαρμόζεται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από τις οδηγίες
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 448/2004 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1261/1999 σχετικά με το ΕΤΠΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ)1262/1999 σχετικα με το ΕΚΤ

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022