Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού

 Εθνική Νομοθεσία

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
21/10/2016

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότηταςδαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

31/07/2015 ΥΑ Συστήματος Διαχείρισης 81986/EΥΘΥ712 "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 − Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης καιΕνδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"
19/03/2015 Αρθρο 37 του Ν.4320/15 "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης" που τροποποίησε τον Ν.4281/14
10/03/2015  Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων.
23/12/2014 ΝΟΜΟΣ 4314/2014 Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014?2020,
21/11/2014 Εγκριση ανάληψης από τις συσταθείσες Εφορείες Αρχαιοτήτων κατά το Π.Δ 104/2014,έργων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ,με σκοπό την συνέχιση και ολοκλήρωσή τους.
26/09/2014 Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
08/08/2014 ΝΟΜΟΣ 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
10/01/2014 3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
01/03/2013 2η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης  αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014-2020
01/04/2012 1η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014-2020
13/01/2014 1102/ ΕΥΘΥ 086 Νέα Χρηματικά όρια (κατώφλια) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
22/10/2013 46580/ΕΥΘΥ 952  Ανάληψη υποχρέωσης σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδυσεων
12/04/2013 16137/ΕΥΘΥ 293 Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ
26/03/2013 ΦΕΚ 688/Β΄/2013  Εξαίρεση από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31-12-2013 των προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.
13/02/2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) Υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21/01/2012 ΕΥΘΥ 108 Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων με κλήρωση (άρθρο 26 ν. 4024/2011)
18/12/2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
14/11/2012 Γ.Γ.Δ.Ε Εγκύκλιος 32 Οδηγίες για την εφαρμογλή της διάταξης περί κατάργησης εισφορών 2% και 2‰ υπέρ του ΤΕΕ
05/12/2012 ΦΕΚ 237/Α/2012: ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις
10/09/2012 ΕΥΘΥ 534Επιλεξιμότητα δαπανών συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων σε πράξεις πολιτισμού που υλοποιούνται με ίδια μέσα
17/01/2012 Γ.Γ.Δ.Ε Εγκύκλιος 28 Κατώτατα ώρια για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων και μελετών,τα οποία θα εφαρμόζονται απο την 1-1-2012
11/05/2012 ΥΠΕΚΑ 2233.156 Απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
 12/04/2012 ΕΥΘΥ 433 Βεβαίωση οφειλής αντί αποδεικτικού φορολογικης ενημερότητας και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
24/01/2012 ΕΥΘΥ 098 Διευκρινήσεις ως προς το χρόνο κοινοποίησης ανάθεσης συμβάσεων
22/12/2011 Γ.Γ.Δ.Ε. Εγκύκλιος 30 Δημοσίευση του υπ'αρίθμ. Προεδρικού Διατάγματος "Αναστολή του ΠΔ 138/2009 <<Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών>>(Α΄185)
21/07/2011 ΕΥΘΥ 1652 Οδηγίες για την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013
 04/11/2011 ΔΙΣΚΠΟ 21526 Εγκύκλιος για συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης (επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών, επιτροπές παραλαβής προμηθειών,υπηρεσιών ή έργων) κατόπιν κλήρωσης
04/11/2011 Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών μέχρι 31/12/12 προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα
10/10/2011 Κανονισμός (ΕΚ) 842/2011 “περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και περί κατάργησης του Κανονισμού 1564/2005” - Διευκρινήσεις σχετικά με την «Προκήρυξη για την εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια».
27/06/2011 Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων
08/07/2011 Τροποπ.Υ.Α "Καθορισμός της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης και του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών" και προσαρμογή των προτύπων τευχών προκυρήξεων.
16/06/2011 Υ.Α. αρ.πρωτ. 26804/16-6-2011 Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών με απονομή βραβείων (ΦΕΚ 1427/Β/16-06-2011)
08/06/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 Οδηγός Συστήματος Διαχείρησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (3η έκδοση - Ιούνιος 2011)
23/12/2010 Εγχειρίδιο διαδικασιών ΕΣΠΑ 2007-2013 (έκδοση 23/12/10)
06/12/2010 Γ.Γ.Δ.Ε Εγκύκλιος Ε23 Εφαρμογή νέου νόμου 3886/2010, στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών.
30/09/2010 ΝΟΜΟΣ 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημόσιων συμβάσεων -Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ.
22/06/10 Διενέργεια σωστικών ανασκαφών σε Τεχνικα Εργα τρίτων
03/12/2007 Ν.3614/2007 Διαχείριση,έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-20013
31/03/2010 Κωδικοποιημένο κείμενο Ν.3614/04 και 3840/10
04/04/2008 ΥΠΕΧΩΔΕ ΦN439 Αποδοχή της αριθμ. 470-2007 γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
 31/03/2008 ΔΙΠΑΔ 215 Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων
27/03/2008 ΥΠΑΣΥΔ Υπουργική Απόφαση συστήματος διαχείρισης Αρ.14053/ΕΥΣ1749/27-3-08 Υ.Α
07/09/2009 1η Τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ Αρ.43804/ΕΥΘΥ2041/7-9-09 Υ.Α
30/06/2010 2η τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ Αρ.2802/ΕΥΘΥ1212/30-6-10 Υ.Α
20/07/2010 Οδηγίες εφαρμογής Μέτρων για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής(2η τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ)
19/07/2010 ΕΣΠΑ 2007-2013 Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης - 2η Εκδοση Ιούλιου 2010 Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
31/07/2008 ΕΣΠΑ 2007-2013 Οδηγός συστήματος διαχείρισης 1η έκδοση 31/7/08 Οδηγός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
21/10/2010 Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΕΣΠΑ 2007-2013 έκδοση 21/10/10 Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων
02/06/2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΕΣΠΑ 2007-2013 έκδοση 2-6-08 Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
30/04/2008 ΥΠΕΧΩΔΕ 42-Ω Υποχρέωση αποστολής στην Ε.Ε. Ανακοίνωσης για την ανάθεση σύμβασης
11/08/2010 Αυξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων
16/03/2007 ΠΔ 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
16/03/2007 ΠΔ 59/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ
29/08/1996 Π.Δ. 305/1996 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ
12/10/1998 Π.Δ. 346/1998 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ
21/12/2000 Π.Δ. 334/2000 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
22/09/2000 Υ.Α. 433/2000 Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου
22/09/2000 Άρθρο 8 του Ν.2741/99 Κρατικές Προμήθειες (παρ. 1 για τον έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων - παρ. 6 για δημοσίευση σε ΦΕΚ προκηρύξεων διαγωνισμών προμηθειών)
27/02/2006 Γ.Γ.Δ.Ε. Εγκύκλιος 7/06 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών.
18/01/2006 Γ.Γ.Δ.Ε. Εγκύκλιος 1/06 Εφαρμογή της κοινής Οδηγίας 18/2004/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,προμηθειών και υπηρεσιών.
22/09/2005 Ν.3389/05 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
27/07/2005 Υ.Α. 1161/05 Καθορισμός α)της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών κλπ που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν3316/05
22/02/2005 Ν. 3316/05 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων επόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
14/01/2002 ΠΔ. 4/2002 Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης και διαχείρισης των αντιστοίχων πόρων
15/07/2005 Γ.Γ.Δ.Ε Εγκύκλιος 25/05 Οδηγίες για το νέο Ν.3316/05 ¨Ανέθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών¨
15/11/2005 Γ.Γ.Δ.Ε. Εγκύκλιος 38/05 Συμπλήρωση , αναμόρφωση και επικαιροποίηση της εγκυκλίου 37/95 <<περί εκπόνησης μελετών δημοσίων έργων>>
09/08/2005 Υ.Α 1257/05 Έγκριση κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/05
04/04/2006 Εγκύκλιος 14783/395 4-4-06 Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών
02/03/2006 Εγκύκλιος 18/206 Γεν.Γραμματεία Εμπορείου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
02/06/2003 KYA 907/052/2003 Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού Π.Υ. για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
17/12/2001 ΓΓΕΑ 9537 Εφαρμογή της ερμηνευτικής ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05/08/2022