Λογότυπο Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού
Ποιοι είμαστε | Συχνές Ερωτήσεις | Χρήσιμοι Σύνδεσμοι | Επικοινωνία | RSS

Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014-2020

25/5/2016

https://www.espa.gr/el/Pages/GGEAFS.aspx?item=142

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε ενιαίο Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας προς την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αριθμ. πρωτ. Υπουργική Απόφαση 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ 449/τ.Β’/24.02.2016) «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης, Ανάθεσης και Υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 22 και 23 αυτής.

Προς το σκοπό κάλυψης ενδεχόμενων αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής Βοήθειας της ΕΑΣ για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31/12/2023, δύναται να ανατεθούν δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες:

 • Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και υλοποίηση επικοινωνιακού σχεδίου δράσης
 • Οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, άλλων ενημερωτικών/ διαφημιστικών γεγονότων, εκδηλώσεων, εκθέσεων
 • Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού
 • Παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά-ραδιοφωνικά μηνύματα, περιεχόμενο πολυμέσων, διαφημιστικά αντικείμενα)
 • Προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο
 • Ανάπτυξη – συντήρηση – αναβάθμιση δικτυακών τόπων
 • Δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (call center, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κ.λπ.)
 • Νέα Μέσα ( στρατηγική επικοινωνίας, σχεδιασμός και δημιουργία, διαχείριση, παραγωγή σχετικού υλικού κλπ.)
 • Ηλεκτρονική αποδελτίωση μέσων μαζικής ενημέρωσης και νέων μέσων
 • Εκπόνηση μελετών και ερευνών.


Το διαθέσιμο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ενδεχόμενων αναγκών ανάθεσης θα προκύπτει κατά την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των πράξεων, που εντάσσονται στο Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020 και τους προϋπολογισμούς Τεχνικής Βοήθειας, που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/5/2016